CLP-märkningen   
Kemikalier som som du köper eller säljer vidare ska vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte längre släppas ut på marknaden.

Gäller globalt
CLP-märkningen, som trädde i kraft i juni 2017, gäller globalt och de flesta utländska leverantörer bör redan ha uppdaterat sina SDB, och kan översättas till svenska för de kemikalier som ska säljas på den svenska marknaden. 

Symbolerna
Kartan visar CLP-symbolerna:
 

Övre raden: Explosiv, Brandfarlig, Oxiderande
Mellanraden:Gas under tryck, Frätande, Giftig
Undre raden: Skadlig, Hälsofarlig, Miljöfarlig