Den nya CLP-märkningen
                                       

Från Kemikalieinspektionens hemsida:
Efter den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre släppas ut på marknaden. 

Gäller globalt
Den nya CLP-märkningen gäller globalt och din utländske leverantör bör redan ha uppdaterade SDB på engelska - som alltså kan översättas till svenska utan dröjsmål. 

De nya symbolerna
Kartan som är hämtad från Kemikalieinspektionens hemsida visar de nya CLP-symbolerna:
 

Övre raden: Explosiv, Brandfarlig, Oxiderande
Mellanraden:Gas under tryck, Frätande, Giftig
Undre raden: Skadlig, Hälsofarlig, Miljöfarlig