A - F        G - L        M - R        S - V,W


G - LG

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 
Internationellt system som harmoniserar olika länders normer för klassificering och märkning av kemikalier.

GIC

Giftinforationscentralen.
Informerar om risker, symptom och behandling av olika typer av akut förgiftning. Man kan vid olycka ringa 112 och begära Giftinformationscentralen. 

GMO

Genetiskt modifierad organism. 

Gröna punkten

Varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen till en vara säljs. I Sverige är det REPA som har varumärkesrätten till Gröna punkten. 

GWP

Global warming potential.
Global uppvärmningsfaktor. 
Mått på vilken effekt en växthusgas har på klimatet. H

Halogen

De reaktiva grundämnena astat, brom, fluor, jod och klor. 

Halon

Typ av halogenerat kolväte (brom, fluor och ibland klor).

Herbicid

Kemikalie för ogräsbekämpning. 

Hydrofil

Ett ämne, en molekyl eller del av molekyl som attraheras av vatten. 

Hydrofob

Ett ämne, en molekyl eller del av molekyl som stöts bort av vatten. 

Hygieniskt gränsvärde

Det högsta tillåtna genomsnittsvärdet av ett ämnes förekomst i luften efter olika mätkriterier, som: NGV=Nivågränsvärde, TGV (TLV-C)=Takgränsvärde och KTV (STEL)=Korttidsgränsvärde.
I

IARC

International Agency for Research on Cancer.

IATA

International Air Transport Association.
Internationell organisation för flygbolag som administrerar regler för kommersiella passagerarflyg. 

IBC

Intermediade bulk container.
Småbulkbehållare. Storleken är vanligen 1.000 liter, men den finns också i 200-3.000 liters. Används för transport av vätskor och bulklast. Se också flygcontainer och ISO-container.

ICAO

International Civil Aviation Organisation.
Organ inom FN som arbetar för att underlätta flygning och öka flygsäkerheten. 

ILO

International Labour Organisation.
Internationella arbetsorganisationen. 
ILO har sitt säte i Genéve och är ett självständigt fackorgan inom FN. Dess syfte är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. 

IMDG

International Maritime Dangerous Good Code. 
Internationella riktlinjer för frakt av farligt gods till sjöss. 

Inert

Reaktionströg. 

INRS

Institute national de recherche et de sécurité.
Franskt institut för förebyggande av arbetsskador. 

Insekticid

Kemikalie för insketsbekämpning. 

ISO

International Organization for Standardization. 
Internationella Standardiseringsorganisationen. 
Organ för industriell och kommersiell standardisering. 

ISO-container

Den vanligast använda containern för transport med flyg, lastbil och tåg. Storlekar: 20 eller 40 fot. Se också flygcontainer och immediate bulk container. 

IUCLID

The International Uniform Chemical Database. 
Mjukvara för bl.a. insamling och förvaring av uppgifter om skadliga kemiska ämnen enligt REACH.J

Jon

Elektriskt laddad atom eller molekyl. En positivt laddad jon benämns katjon, en negativt laddad anjon. 

Jonisation (jonisering)

Process där en atom eller molekyl omvandlas till en jon genom att laddade partiklar, som elektroner eller joner, läggs till eller tas bort. K

Katalysator

Ämne som påskydar en kemisk process. 

Katjon

Jon med positiv laddning. 

Kaustiksoda

Se natriumhydroxid.

Kemi

Vetenskap som behandlar ämnens och beredningars struktur, egenskaper och reaktioner. 

KemI

Kemikalieinspektionen.
Central tillsynsmyndighet som ansvarar för företagens och samhällets kemikaliekontroll. Människors hälsa och miljö omfattas av ansvaret. 

Kemikalie

Ämne eller beredning som framställs industriellt eller i laboratorium på kemisk väg, ofta i syfte att kunna producera en viss effekt. 

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling. 

Kloroprengummi (neoprengummi)

Gummimaterial som vulkaniseras med olika metalloxider och används bl.a. i slangar, kabelisoleringar, golv, skosulor and skyddshandskar. 

Knackning

Självantändning (när det gäller motorer). 

Koldioxid

Allmänt förekommande gas som bildas vid fullständig förbränning av kolhaltiga ämnen. 

Koloxid (kolmonooxid)

Giftig, färglös gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga ämnen. 

Kolsyresläckare (koldioxidsläckare)

Brandsläckare för släckning av bränder i vätskor, gas och elektrisk utrustning. 

Kolväte

Förening där endast kol och väte ingår. Används ofta som bränsle (bensin, råolja, eldningsolja, diesel, propan, butan m.m.)

Komplexbildare

Ämne som bl.a. används till att binda oönskade ämnen i en kemikalie, t.ex. positiva joner i tvättmedel, vilket gör att vattnet blir mjukare. 

kPa

Kilopascal.
Enhet för tryck. 

KTV

Korttidsvärde.
Se Hygieniskt gränsvärde. 

Kväveoxid (kvävemonoxid)

Giftig gas som bildas vid förbränning. 

L


LC 50

Lethal Concentration.
Mått på den akuta giftigheten hos ett ekotoxikologiskt ämne, hälften av individerna som blivit utsatta för en dos av ämnet dör. 

LD 50

Lethal Dose.
Mått på den akuta giftigheten hos ett ämne, hälften av individerna som blivit utsatta för en dos av ämnet dör. 

Legering

En blandning av två eller flera flytande eller fasta ämnen som har till syfte att förbättra användbarheten hos de ursprungliga komponenterna. 

LQ

Limited Quantity.
Begränsad kvantitet.
Allt gods som fraktas som farligt tilldelas en LQ-kod som anger den mängdbegränsning som gäller för godset vid transport.