A - F        G - L        M - R        S - V,W

M - RM

Mol

Enhet för substansmängd, grundenhet i SI-systemet.

Monomer

Den enhet som upprepas i en polymer.

MPa

Megapascal.
Enhet för tryck. 

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Myndighet med ansvar för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar - om inte ansvaret ligger på någon annan myndighet. 

MSDS

Material Safety Data Sheet. 
Akronym på engelska för säkerhetsdatablad. 

MSHA

Mine Safety and Health Administration. 
Tillsynsmyndighet i USA som övervakar att lagar och förordningar om arbetarskydd och säkerhet för gruvor och mineralextraktion efterföljs. 

Mutagen

Ämne som skadar arvsmassan.


 

 N

 

Natriumhydroxid (kaustiksoda)

Frätande ämne som används som råvara i processer och som rengöringsmedel. 

Nedbrytning

Kemisk förändring där organiskt material omvandlas till främst oorganiska molekyler. 

Neoprengummi

Se kloroprengummi.

NFPA

National Fire Protection Association.

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling. 

NGV

Nivågränsvärde.
Se Hygieniskt gränsvärde.
 

NIOSH

The National Institute for Occupational Safety and Health. 
Myndighet i USA som förskar och informerar om förebyggande åtgärder mot arbetsplatsrelaterade skador och sjukdomar. 

Nitrilgummi

Olje- och värmebeständigt gummimaterial som oftast vulkas med svavel. Används bl.a. i packningar, o-ringar och skyddskläder. 

NTP

National Toxicology Program. 
Avdelning inom det amerikanska hälsodepartementet Health and Human Services som koordinerar, bedömer och rapporterar om toxikologiska ärenden för statliga verk i USA.


 

O

 

Oktantal

Bensinens förmåga att förhindra knackning (självantändning).

OSHA

Occupational Safety and Health Administration.
Regeringsorgan i USA som reglerar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Oxidering (oxidation)

Kemisk reaktion där ett ämne avger en eller flera elektroner. Rost är exempel på oxidering. 

Ozon

En gas som är giftig på marknivå, men som i atmosfären fyller den livsviktiga funktionen att avskärma den skadliga UV-strålningen. 


P

Pascal, Blaise

1623-1662. Fransk matematiker fysiker, fisosof och religiös skriftställare som bl.a. gjorde experiment med kvicksilverbaromtern och belönades med att få en måttenhet för tryck uppkallad efter sitt namn (pascal, Pa). 

PBT

Persistent, bioaccumulative, toxic. 
Långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen och beredningar. Se även vPvB.

Periodiska systemet

Tabell över grundämnena, ordnade i rader och kolumner. 

Persistens

Hur långlivat eller svårnedbrytbart ett ämne är. 

PET

Polyetentereftalat.
Styv och hållfast termoplast, används ofta till returflaskor. 

pH

potenz Hydrogen
Mått på koncentrationer av vätejoner; hur surt eller basiskt (alkaliskt) ett ämne eller en blandning är. pH 7 är neutralt värde. Lägre värde innebär att ämnet eller blandningen är sur och högre att den är basisk. 

Polymer

Kemisk, för det mesta organisk, förening med långa molekylkedjor. Polymerer i konstruktionsmaterial kallas plaster. 

Polymerisering (polymerisation)

En kemisk reaktion där monomerer kopplas ihop till långa molekylära kedjor för att bilda en polymer. 

ppm

Parts per million, miljondelar. 

Prevent

Samverkansorgan mellan LO, TCO och Svenskt näringsliv för bättre arbetsmiljö. 

Pulversläckare (ABC-släckare)

Brandsläckare för släckning av alla typer av bränder, inkl. elektrisk utrustning. 

Punktutsug

Ventilationsanordning i nära anslutning till arbetsplatsen som används för att avlägsna farliga ångor och ämnen, ofta försett med kåpa och utsugsslang. 

PVC

Polyvinylchloride. Polyvinylklorid.
Mångsidig termoplast som används inom byggindustrin till rör och höljen, inom textilindustrin till beläggningar på väv, samt till leksaker, sjukvårdsmaterial m.m.

 

R

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
Gemensamt EU-reglement som ersätter olika länders direktiv och regler för kemikalier. 

Refraktionsindex

Se brytningsindex.

Refraktometer

Instrument för mätning av brytningsindex. 

REPA

Register för producentansvar.
Återvinningssystem av förpackningar. 

RID

International Carriage of Dangerous Goods by Rail.
Internationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg.