A - F        G - L        M - R        S - V,W


S - V, WS

SDB

Säkerhetsdatablad.
Datablad för kemikalier med information om hälsa, miljö och andra egenskaper. Ett SDB omfattar 16 punkter.

SFS

Svensk författningssamling.
Sveriges författningar (lagar och förordningar) i kronologisk ordning. 

SI-systemet

Système International d´Unités.
Internationellt system för måttenheter. 

SIS

Swedish Standards Institute.
Fristående, ideell förening som utarbetar standarder. Medlem i ISO och CEN.

Självantändning

Lägsta temperatur när ett ämne utan hjälp av en gnista eller låga fattar eld. 

Skumsläckare

Brandsläckare för släckning av bränder i vätskor, trä, papper m.m. Används ofta i hemmet. 

STEL

Short term exposure limit.
Den svenska motsvarigheten är KTV=korttidsvärde. Används vid mätning av hygieniska gränsvärden. 

SÄIFS

Sprängämnesinspektionens författningssamling. 

T


Tensid


Ämne som sänker ytspänningen hos en vätska och underlättar rengöringen. 

Termoplast

Plast som vid uppvärmning mjuknar och då kan formas. Återfår sina tidigare egenskaper när den svalnar. 

TGV

Takgränsvärde. Se Hygieniskt gränsvärde. 

Titrering

Metod för att bestämma koncentrationen hos en lösning genom att tillsätta en standardlösning med känd koncentration. 
U


UN-nummer


Fyrsiffriga, internationella nummer som används för att identifiera och märka farliga ämnen och produkter. 
Ex.: Fosforsyralösning=UN 1805.V, W


Varuinformation


Se SDB, säkerhetsdatablad. 

WEL

Workplace Exposure Limits. 
Brittiskt system för mätning av hygieniska gränsvärden. 

Vermiculit

Mineral som bl.a. används till att suga upp vätskespill, vid transport av vätska och som isoleringsmaterial. 

WHMIS

Workplace Hazardous Materials Information Systems. 
Kanadensisk standard för klassificering, märkning och hantering av kemikalier på arbetsplatsen. 

WHO

World Health Organization. Världshälsoorganisationen. 

WISER

The Wireless Information System for Emergency Responders. 
Amerikanskt system för att hjälpa första hjälpare att identifiera hälsoskadliga ämnen vid en hjälpinsats. 

Viskositet

Flödesegenskap hos en vätska eller gas. Tunna, lättflytande vätskor har låg viskositet, medan tjocka, trögflytande har hög. 

WGK

Wassergefährdungsklasse. Tysk riskklassificering av vattenkvalitet. 

VOC

Volatile Organic Compound. Flyktig organisk förening. 

vPvB

Very persistent and very bio-accumulative.
Mycket långlivad och bioackumulerbar.