A - F     G - L        M - R        S - V,W


A - FAABC-släckare

Se pulversläckare.

ABS-plast

(Ref. till de A-, B- och S-monomerer            som ingår i plasten).                                Hållfast termoplast med mångsidig            användning, som hushållsmaskiner,             telefoner, kontorsmaskiner, instrument-        paneler m.m.

ACGIH

American Conference of Governmental  Industrial Hygienists.                                  Amerikansk organisation som arbetar för   att förbättra hälsa och miljö på
arbetsplatsen.

ADR

European Agreement Concerning       the International Carriage of Dangerous  Goods.                                                   Gemensamt regelverk för EU för                 transport av farligt gods.

Aerob

Organism eller process som kräver             tillgång till syre. 

Aerosol 

Små partiklar som är upphängda i gas.

Agentmedgivande

Medgivande av Kemikalieinspektionen          till en handelsagent att anmäla införsel        av en kemisk produkt eller biokemisk          organism till Sverige i stället för den som    svarar för importen/införseln.

Agitator (blandare, omrörare)

Roterande anordning som framkallar       rörelse i vätskeblandningar och som           ger en likformig utspridning av                   komponenterna.

Akronym

Förkortning som bildats av de första            bokstäverna i flera ord eller av ordled. 

Algicid

Kemikalie för algbekämpning, används      bl.a. i vattenbassänger.

Alifatisk

Ref. till organiska föreningar som har          öppna kolkedjor. Många                             petroleumprodukter är alifatiska. 

Alkalie

Ämne som i vattenlösning har ett pH            över 7.

Alkalimetall

Grundämne i det periodiska systemets        grupp 1 (t.ex. natrium och kalium).

Alkemi

En filosofisk/mystisk lära som var föregångare till den moderna kemin. Utövarna försökte hitta en metod att förvandla oädla metaller till guld och silver. Alkemin var utbredd i Europa från antiken fram till 1700-talet. 

Alkyd

Modifierad polyester, vanligt bindemedel i färger.

Allergen

Ämne som kan ge allergiska reaktioner. 

Amalgam

En blandning eller legering av kvicksilver och andra metaller eller legeringar. 

Andreaskors

Kors som betecknar en irriterande eller hälsoskadlig kemikalie (svart kors med diagonala vektorer på orange botten). 
Korset utgår och ersätts med annan eller andra varningssymboler från juni 2017 då CLP-märkningen träder i kraft. 

Anjon

Jon med negativ laddning. 

Anodisering

Elektrolytisk behandling som omvandlar en metalls ytskikt till oxid för att ge den en mera hållbar yta. 

Antifoulingsmedel

Medel som förhindrar att vattenorganismer växer fast på en båt. 

Antiknackningsmedel

Organisk tillsats som ökar oktantalet i bensin och förhindrar knackning i motorer. 

Antiseptisk

Egenskap hos ett ämne eller beredning som fördröjer eller stoppar tillväxten av en mikroorganism.

AOD-process

AOD=Argon Oxygen Decarburization. Tillförsel av argon och syre i smält stål för att minska kolhalten i materialet.

AOEL

Acceptable Operator Exposure Level.
Högsta exponeringsdos som är acceptabel för en människa. 

Arbetsmiljöverket (AV)

Myndighet med uppdrag att se till att arbetsmiljö och arbetstidslagstiftningen följs, samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Aromatisk

Som luktar och smakar starkt och gott. 

ASTM

American Society for Testing and Materials. Internationell databas med normer för ämnen och material inom olika branscher; byggnadsindustrin, petroleumbranschen, konsumentområdet m.fl. 

Avfallsförordning

Regelverk för avfall och avfallshantering, med avfallskoder. 

Avfallskod

Sexsiffrigt nummer som anger avfallets klass. 
 

B
 

BCF

Bio concentration factor.
Biokoncentrationsfaktor. Koncentrationen av ett ämne i en organism. 

Beredning

Blandning av två eller flera kemiska ämnen. 

Bioackumulerande ämnen

Ämnen som lagras i vävnader. 

Biosfär

Det skikt kring jorden som innehåller biologiskt liv. 

Biotop

Typ av biologisk omgivning. 

BOD

Biochemical oxygen demand.
Biokemisk syreförbrukning. 
Metod för beräkning av föroreningsgraden i vatten. 

Brom

Ett icke-metallisk grundämne. Kemisk beteckning: Br, atomnummmer: 35.

Bromerade flamskyddsmedel

Kemikalier som används för att produkter som plaster, elektronisk utrustning, värmeisolering och textilier ska bli mera svårantändliga. Innehåller svårnedbrytbara miljögifter. 

Bromering

Process där bromatomer tillförs en kemisk förening. 

Brytningsindex (refraktionsindex)

Mått på ljusets hastighet genom ett ämne. 

Butylgummi

Gummi med isobuten och isopren vilket ger god beständighet mot olika kemikalier. Används bl.a. i skyddshandskar. 
 

C

Cancerogen (carcinogen)

Cancerframkallande ämne.

CAS

Chemical Abstract Services.
Ett CAS-nummer är ett registreringsnummer på ett kemiskt ämne.

CEFIC

European Chemical Industry Council.
Europeisk branschorganisation för kemikalieindustrin med 29 000 medlemmar (2012).

CEN

Comité Européen de Normalisation.
Organisation med ett trettiotal medlemsländer för utveckling av en intern europeisk marknad som ska tillvarata Europas ställning på den globala marknaden. Utvecklar infrastruktur med standardsystem inom olika teknikområden. 

CLP

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.
EU-förordning med regler för klassificering, förpackning och märkning av ämnen och beredningar som harmoniserar med det världsomfattande GHS-systemet. 

CMR

Carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction.
Beteknar ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. 

COD

Chemical oxygen demand.
Mått på mängden syre som förbrukas vid nedbrytning av organiska ämnen i vatten. 

D


Daphnia

Litet kräftdjur som lever i dammar och andra vattensamlingar och som håller vattnet rent. Kallas ofta vattenloppa. 

DDT

Diklordifenyltrikloretan.
Bekämpningsmedel mot insekter som användes omfattande fram till i mitten av 1960-talet. DDT gjorde att malaria kunde så gott som utrotas i tropikerna. Förbjöds i många länder i början av 1970-talet eftersom ämnet kvarstod under lång tid i ekosystemet och vållade skador hos fåglar och däggdjur. 

Defoliant

Avlövningsmedel. 

Dehydratisering

Borttagning av minst 95% vatten från ett material genom att utsätta det för hög temperatur. 

Dehydrering

Uttorkning av en organism.

Dekontaminering

Borttagning av radioaktiva ämnen från hud, kläder, utrustning etc. 

Densitet (täthet)

Massa per volymenhet uttryckt i gram per kubikcentimeter för fasta och flytande ämnen och ofta i gram per liter för gaser. 

Dermal

Från grekiskans derma (=hud).

Dermatit

Samlingsnamn för olika slags hudsjukdomar som allergiska reaktioner, inflammationer, eksem m.m.

Desinfektion

Rengöring av föremål och människor från hälsoskadliga mikroorganismer. 

Dragskåp

Skåp med ventilation för begränsning av exponeringen av farliga ångor och ämnen. 

E

EC50

Effect concentration 50 %.
Genomsnittlig effektkoncentration. 

ECHA

European Chemicals Agency.
Europeisk kemikaliemyndighet med säte i Helsingfors. Ger vetenskaplig och teknisk rådgivning om Reach-förordningen och är ett forum för informationsutbyte. 

EDTA

Ethylendiaminetetraacetic acid.
Etylendiamintetraättiksyra.
En vanlig komplexbildare. 

EEA

European Environment Agency.
Europeiska miljöbyrån. EUs miljömyndighet, har sitt säte i Köpenhamn. 

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
Register över kommersiella kemiska ämnen på den europeiska marknaden 1971-1981.

Ekosystem

Det växt- och djurliv som förekommer inom ett avgränsat område i naturen, t.ex. en äng, skogsdunge eller sjö. 

Elektrokemi

Den gren inom kemin som huvudsakligen behandlar förhållandet mellan elektriska krafter och kemiska reaktioner. 

Elektrolys

Elektrokemisk process där elektrisk energi som tillförs utifrån framkallar en kemisk process. 

ELINCS

European List of Notified Chemical substances.
Register över kemiska ämnen på den europeiska marknaden som anmälts efter 1981.

EmS

Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods.
EmS-guiden anger nödlägesåtgärder vid sjöfrakt av farligt gods. 

Emulsion

Blandning av två eller flera oblandbara ämnen som stabiliserats med emulgermedel. 

Enzym

Ett protein som fungerar som en katalysator och medverkar i en kemisk process. 

Epoxilim

Hårdplast, oftast med två komponenter med härdare och bindemedel. Ger mycket hållfast limfog.

ERG

Emergency Response Guidebook.
Amerikansk manual för åtgärder vid olyckor med hälsoskadliga ämnen. 

EWC

European Waste Catalogue.
Den europeiska avfallsförordningen. 

Exoterm

Kemisk reaktion som kräver energitillförsel för att kunna äga rum. 

Explosionsområde

Området där en brännbar gas kan brinna självständigt. 

Exponering

I vilken utsträckning människor och miljö kommer i kontakt med, eller på annat sätt utsätts för farliga ämnen. F

Faropiktogram

Varningssymbol i form av en kvadrat satt på spetsen. Används vid märkning enligt CLP.
Se fliken Övergång till CLP-märkningen/De nya symbolerna. 

FFA

Föreningen för arbetarskydd.

FHV

Företagshälsovård. 

Flampunkt

Temperatur när en vätska eller ett fast, flyktigt ämne avger tillräckligt med ånga för att bilda en antändligI vil blandning med luft. 

Flygcontainer

Standardiserad container för transport med flyg, lastbil eller tåg. Volym på mellan 4,9 och 7, 16 m3. Se också IBC och ISO-container.  

Flyktighet

Ett flytande eller fast ämnes egenskap att övergå i gasform.

Ftalat

Kemisk förening som kan vara salt eller ester av ftalsyra. Används bl.a. som mjukgörare. 

Fungicid

Kemikalie mot svampangrepp. 

Fördelningskoefficient (eng: partition coefficient)

Mått på hur hydrofobt eller hydrofilt ett kemiskt ämne är. Ett ämnes vattenlöslighet.